Standardbetingelser

 

1. OPPDRAGET

Power Clean utfører oppdraget i normal arbeidstid og med håndverksmessig kvalitet i henhold til NS 3420(eller nyere standard som erstatter den).

Eventuelle endringer eller tillegg i oppdraget skal avtales mellom partene. Power Clean skal gi skriftlig bekreftelse dersom eventuelle endrings- eller tilleggsarbeider påvirker pris/ene.

Ved avbestilling av hele- eller deler- av oppdraget, kan Power Clean kreve erstatning for sitt økonomiske tap.

2. OPPDRAGSGIVERS PLIKTER

Oppdragsgiver har ansvaret for at Power Clean får tilstrekkelig strøm på arbeidsstedet.

Oppdragsgiver sørger -dersom det er mulig- for at Power Clean har plass til biler og eventuelt annet utstyr på arbeidstedet. Videre uhindret fremkommelighet og tilgang for alle kjøretøy og eventuelt annet nødvendig utstyr som benyttes i arbeidet.

Oppdragsgiver har ansvaret for at Power Clean får tilstrekkelig fysisk tilgang til alle steder i-, på- og utenfor bygning/er som er nødvendig for utførelsen av arbeidet.

3. FREMDRIFT

Dersom Oppdragsgiveren ønsker det, skal Power Clean løpende informere om arbeidets fremdrift. Stoppes fremdriften av forhold Oppdragsgiver har ansvaret for, skal Power Clean varsle Oppdragsgiver skriftlig om årsaken.

4. VEDERLAG

Alle priser er oppgitt eksklusiv moms. Dersom Oppdragsgiver anses som en forbruker, skal prisen oppgis inklusive moms.
Når ikke annet er avtalt skal betaling skje netto per 15 dager.

Power Clean har rett til å kreve særskilt prisregulering dersom uforutsette økninger påvirker forutsetningen for den angitte pris, og Power Clean som en følge av dette anser det nødvendig med en prisregulering.

Power Clean har videre adgang til å regulere priser for lønns- og prisstigning (LPS-regulering) i tilfeller hvor oppstart av arbeid skjer mer enn 12 måneder etter tilbudsdato og dette ikke skyldes forhold Power Clean er ansvarlig for.

5. ANSVARSBEGRENSNINGER

Power Clean’s erstatningsansvar begrenses oppad til tilbudets/avtalens pris.

6. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

I henhold til byggherreforskriften av 21. april 1995 nr. 377, har Oppdragsgiver ansvar i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Dersom ikke annet er avtalt, er Power Clean koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utførelsen av arbeidet. Power Clean skal- i samsvar med byggherreforskriften- legge for plan for sikkerhet og helse, og dersom det er nødvendig sende forhåndsmelding.

7. SÆRLIGE BETINGELSER

Power Clean tar forbehold mot uforutsette endringer eller forhold ved gjennomføring av oppdraget som Power Clean ikke med rimelig grunn kunne regne med ved avtaleinngåelsen.